Uitvoering van dienstverlening
Boerhaave Nascholing van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), verzorgt Postacademisch Onderwijs Geneeskunde (PAOG) door het organiseren van cursussen, opleidingen en congressen. Het LUMC verplicht zich de overeengekomen cursussen en congressen van Boerhaave Nascholing naar beste vermogen uit te voeren. Van oudsher richt het LUMC zich met Boerhaave Nascholing op het leveren van kwalitatief hoogwaardige nascholing in relatie tot de aandachtsgebieden en zwaartepunten van het LUMC. Uitgangspunten hierbij zijn de vastgelegde visie op opleiden en leren en de geldende kwaliteitseisen van Boerhaave Nascholing.
Het LUMC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting inzake Boerhaave Nascholing indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd is als gevolg van overmacht. Bij onvoldoende deelname aan of bij overmachtssituaties voorafgaand of tijdens de opleiding, cursus, training, congres of andere dienstverlening van Boerhaave Nascholing, heeft het LUMC het recht deze te annuleren of naar een later tijdstip te verplaatsen. Eventueel betaalde deelnemersgelden worden gerestitueerd.

BTW
Alle cursussen en opleidingen van Boerhaave Nascholing zijn BTW-vrij.

Vertrouwelijkheid
Het LUMC zal ten aanzien van het gebruik van verstrekte of ter kennis gekomen informatie voor de cursussen en congressen van Boerhaave Nascholing, zorgvuldig zijn en handelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens en overige relevante wetgeving.

Registratie
Deelnemers kunnen zich online aanmelden en de deelnemersgelden betalen via de website www.boerhaavenascholing.nl. Kosten voor deelname dienen voor aanvang van de opleiding, cursus, training, congres of andere dienstverlening, op de bankrekening van Boerhaave Nascholing te zijn bijgeschreven. Als wij uw betaling op de (1e) cursusdag nog niet hebben ontvangen verzoeken wij u een betalingsopdracht te overhandigen, of ter plaatse te betalen (pin/creditcard).

Annuleringsvoorwaarden
Alleen schriftelijke annuleringen worden in behandeling genomen. Bij annulering meer dan 10 werkdagen voorafgaande aan de eerste dag van de opleiding, cursus, training, congres of andere dienstverlening, wordt € 45 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering op of na 10 werkdagen voorafgaande aan de eerste dag van de opleiding, cursus, training, congres of andere dienstverlening, worden de volledige kosten voor deelname in rekening gebracht. Dit geldt ook voor activiteiten die gratis worden aangeboden. Bij tussentijds stoppen van deelname aan meerdaagse cursussen en opleidingen vindt geen restitutie van deelnemersgelden plaats. Bij annulering van deelname aan één of meerdere activiteiten van een cyclus, vindt geen restitutie van deelnemersgelden plaats. Bij betaling in termijnen dienen alle termijnen te worden voldaan. Voor bepaalde activiteiten kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Indien dit het geval is, zijn ze beschreven onder de kop ‘prijsinformatie’ van de betreffende activiteit.

Wanneer Boerhaave Nascholing met een opdrachtgever een overeenkomst tot opleiding, cursus, training, congres of andere dienstverlening heeft afgesloten en daarvoor verplichtingen met derden is aangegaan, worden aan de opdrachtgever de kosten van derden doorbelast in geval de opdrachtgever de opdracht annuleert.

No show
Als u niet aanwezig bent op de cursus of het congres of niet tijdig annuleert, worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.

Vervanging
Bij verhindering kan een collega uw plaats innemen. Meld u uw verhindering en/of vervanging van deelname dan zo spoedig mogelijk aan bij Boerhaave Nascholing. Vervanging na het begin van een opleiding, cursus of congres is niet mogelijk.

Beperking van aansprakelijkheid
Het LUMC, zijn mede-organisator(en) en de bij de cursus, opleiding of congres betrokken docenten zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met deelname aan de cursus, opleiding of congres of wijziging dan wel annulering van de cursus, opleiding of congres door het LUMC.

Eventuele aansprakelijkheid van het LUMC, zijn mede-organisator(en) en de bij de cursus, opleiding of congres betrokken docent(en) is te allen tijde beperkt tot de direct geleden schade door de deelnemer, waarbij de hoogte van de schadevergoeding in alle gevallen beperkt is tot het factuurbedrag.

Prijzen
Boerhaave Nascholing heeft het recht haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een opleiding, cursus, training, congres of andere dienstverlening inzake Boerhaave Nascholing, de op het moment van bevestiging genoemde prijs zal blijven gelden, tenzij partijen op dit punt anders zijn overeengekomen.