• Startdatum:
 • 11 oktober 2018
 • Cursusduur:
 • 20 dagen
 • Werkzaam als:
 • Specialist ouderengeneeskunde

Inleiding
De zorg voor ouderen in de eerste lijn is complex. De toegenomen kwetsbaarheid van ouderen met vaak meervoudige problematiek (medisch, psychisch, sociaal, maatschappelijk) maken eerstelijns ouderengeneeskunde tot een uitdaging. Een belangrijke rol is weggelegd voor zowel de huisarts als de specialist ouderengeneeskunde (SO). Om oudere patiënten zoveel mogelijk de regie over het eigen leven te laten voeren, vraagt om denken in termen van functioneren en zelfredzaamheid en niet alleen in ziekte en behandeling. Samenwerking tussen betrokken hulpverleners en met de oudere en diens naasten is de sleutel tot goede en werkbare zorg.

Huisartsen en SO’s maken steeds meer gebruik van elkaars expertise en mogelijkheden. Maar hoe werk je goed samen? Wat is je rol als kaderarts? Hoe presenteer je je? Hoe maak je duidelijk wat je  te bieden hebt? En wat heb je dan te bieden? De Kaderopleiding Eerstelijns Ouderengeneeskunde leidt huisartsen en SO’s op om te werken aan goede eerstelijns ouderengeneeskunde. Kaderhuisartsen ouderengeneeskunde bieden proactieve samenhangende zorg én stimuleren collega’s dit ook te doen. Zij bevorderen de samenwerking met andere zorgaanbieders en eerstelijnswerkers van zorg én welzijn.

Kaderartsen Specialist Ouderengeneeskunde in de eerste lijn kijken over de schutting van de zorginstelling heen en leren de werkwijze, praktijkvoering, financiering, wet- en regelgeving in de   eerste lijn kennen. Samen vormen zij een regionaal aanspreekpunt voor eerstelijnszorg voor  ouderen.


Inhoud van de opleiding
De opleiding bevat verdieping en verbreding van medische kennis en de wetenschappelijke onderbouwing ervan. Deskundigheidsbevordering van de directe collega’s en andere betrokken in de eerste lijn is tevens een aandachtspunt in de opleiding. Een kaderarts eerstelijns ouderengeneeskunde heeft kennis van de wettelijke kaders, de financiering en de regionale mogelijkheden en bevordert onderlinge samenwerking. Wetenschappelijke vorming,  kennisontwikkeling en kwaliteitsbevordering zijn niet meer weg te denken thema’s in de opleiding tot arts. Ook in deze opleiding komen ze aan bod, uiteraard toegespitst op het thema eerstelijns ouderengeneeskunde. Er is tevens uitgebreid aandacht voor de rol van kaderarts eerstelijns ouderengeneeskunde en de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer.


Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor: 

 • Specialisten ouderengeneeskunde die minstens drie jaar praktiseren als specialist ouderengeneeskunde; in de eerste lijn werken en een voortrekkersrol willen vervullen.
 • Huisartsen die zich verder willen bekwamen in de ouderengeneeskunde en een regiofunctie ambiëren. Voorwaarde is dat de deelnemer praktiseert als huisarts in een praktijk/regio waar hij/zij invloed heeft op de organisatie.

Voldoet u niet aan deze vereisten, maar denkt u wel in aanmerking te komen voor deelname? Neem dan contact op met ons.
 

Onderwijsdagen en opzet
De opleiding duurt 20 maanden en bestaat uit 20 onderwijsdagen, centraal in het land. Alle  onderwijsdagen zijn voor de specialist ouderengeneeskunde en huisartsen gezamenlijk. Het uitgangspunt hierbij is ‘samen onderwijs waar het kan, en apart waar het moet’. Op die manier doen we beide beroepsgroepen recht, maar streven we ook naar een gezamenlijk optrekken in de eerste lijn voor de oudere en chronisch zieke met complexe (medische) zorgvragen. Naast het voorbereiden en volgen van de onderwijsdagen doen deelnemers stages in hun eigen netwerk, geven zij onderwijs aan elkaar en werken zij aan een zorgvernieuwingsproject in de eigen regio. 

Data zijn nog onder voorbehoud en ter indicatie

Na de opleiding
Deelnemers houden contact met elkaar en met collega kaderartsen eerstelijns ouderengeneeskunde via regionale intervisiegroepen en via Laego, de Landelijke Adviesgroep Eerstelijns Geneeskunde voor Ouderen. Laego geeft gevraagd en ongevraagd advies aan beleidsmakers, zowel binnen als buiten de eigen beroepsgroep. Laego is actief bij landelijke en regionale activiteiten en vervult een netwerkfunctie voor de kaderartsen ouderengeneeskunde. Het gaat hierbij om onderlinge uitwisseling, steun, inspiratie en het delen van kennis, ervaringen en materialen. Zie voor verdere informatie: www.laego.nl
 

Opleidingscommissie:
• dr. Annet Wind, huisarts, hoofd NHGkaderopleiding Ouderengeneeskunde
• drs. Jacqueline Bustraan, onderwijskundige
• drs. Jacqueline de Groot, hoofd Kaderopleiding SO in de eerste lijn
• drs. Frédérique van Weering, coördinator Kaderopleiding SO in de eerste lijn
• Claudia de Waard MSc, coördinator NHG-kaderopleiding Ouderengeneeskunde
• Judith van Wijck, organisator Boerhaave Nascholing
 

Begeleidingscommissie
• prof. dr. Wilco Achterberg, specialist ouderengeneeskunde, LUMC
• dr. Victor Chel, specialist ouderengeneeskunde, LUMC
• prof.dr. Jacobijn Gussekloo, huisarts, LUMC
• drs. Jacqueline Bustraan, onderwijskundige, LUMC
• drs. Liesbeth van der Jagt, manager nascholing NHG

Betalingstermijnen
Voor betaling in twee of vier termijnen rekenen wij eenmalig €50,- aan administratiekosten. De eerste termijn vervalt drie weken voor aanvang van de opleiding; de tweede termijn een half jaar later, de derde termijn een jaar later en het vierde termijn moet betaald zijn voor de laatste cursusdag.

Cursusspecifieke annuleringsvoorwaarden
Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding volgt restitutie van 75% van het totale bedrag. Annulering binnen 3 maanden na start van de opleiding leidt tot een restitutie van 50% van het betaalde bedrag. Bij staken van de opleiding nadien, wordt in principe niets gerestitueerd. Echter, een beroep op overmacht zal door de opleidingscommissie in overweging worden genomen met eventueel toekennen van een het restitutiebedrag. Voor betaling in twee of vier termijn gelden dezelfde voorwaarden als bij betaling ineens.

Onderwijsdagen (data onder voorbehoud en ter indicatie)

2018

 • Donderdag 11 en vrijdag 12 oktober 2018
 • Donderdag 15 november 2018

2019

 • Donderdag 17 en vrijdag 18 januari 2019
 • Donderdag 14 maart 2019
 • Donderdag 11 april 2019
 • Donderdag 16 mei 2019
 • Donderdag 20 en vrijdag 21 juni 2019
 • Donderdag 5 september 2019
 • Donderdag 26 september 2019
 • Donderdag 7 en vrijdag 8 november 2019

2020

 • Donderdag 9 en vrijdag 10 januari 2020
 • Donderdag 5 maart 2020
 • Donderdag 16 april 2020
 • Donderdag 25 en vrijdag 26 juni 2020
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
0343 492 492
Volledig tarief € 9.250,00  
Betaling in 2 termijnen € 4.650,00  
Betaling in 4 termijnen € 2.337,00