Boerhaave Nascholing, afdeling van het LUMC
Postbus 9600
2300 RC Leiden
Tel.: 071-5268500
E-mail: boerhaavenascholing@lumc.nl
www.boerhaavenascholing.nl

Bezoekadres
Poortgebouw, Noord, 2e etage
Rijnsburgerweg 10
2333 AA, Leiden
KVK | 27366422
BTW | NL003566213B01
Statutair adres | Albinusdreef 2 2333 ZA Leiden

Persoonsgegevens die wij verwerken
Boerhaave Nascholing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor de reguliere cursussen:
• Voor- en achternaam, voorletters
• Geslacht
• Adresgegevens
• Medische specialisatie en/of interessegebieden
• BIG nummer
• Telefoonnummer
• Mobiel telefoonnummer (voor SMS notificaties betreffende de cursus waarvoor u bent ingeschreven)
• E-mailadres

Bij de cursussen Stralingsbescherming (vanwege het examen en het toesturen van het diploma):
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Geboorteland
• Studieresultaten
Bij de specifieke aios cursussen
• Opleidingsjaar
• Specialisatie
• Studieresultaten
Bij de PhD cursussen
• Studentnummer
• Resultaat op certificaat
• Studieresultaten

Vastleggen en verwerking van gegevens klanten
Alleen de persoonsgegevens die u rechtstreeks heeft opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt worden bewaard en gebruikt bij onze diensten.
Voor inzage, wijziging of verwijdering van de bij ons bekende gegevens kunt u contact opnemen met: boerhaavenascholing@lumc.nl. Of inloggen en zelf uw gegevens aanpassen in Mijn Boerhaave Nascholing.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Boerhaave Nascholing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het toezenden van voor uw specialisatie relevante cursusinformatie
• Het afhandelen van uw aanmelding, betaling en/of factuur
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om cursusmateriaal aan u te kunnen toesturen
• Om accreditatiepunten bij te werken in uw dossier in GAIA
• Het verzenden van onze nieuwsbrief als u zich daarvoor heeft aangemeld
• Om onze serviceverlening continue te verbeteren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Boerhaave Nascholing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In dit geval houdt het in dat Boerhaave Nascholing u alle benodigde berichten stuurt aangaande uw deelname aan de cursus waarvoor u zich heb opgegeven en ook houdt Boerhaave Nascholing u op de hoogte van cursussen op uw vakgebied tot het moment dat u aangeeft uit ons bestand verwijderd te willen worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Boerhaave Nascholing verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies – of vergelijkbare technieken – die wij gebruiken
Boerhaave Nascholing gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Klikgedrag en webstatistieken
Boerhaave Nascholing meet onder meer de mate waarin haar websites worden bezocht alsmede het klikgedrag op onze website(s). Wij houden daartoe algemene gegevens bij van bezoekers. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag en het type webbrowser van de bezoeker. Aan de hand van webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd. Deze informatie is niet tot u herleidbaar en uw identiteit blijft hiermee afgeschermd.


Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens, statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, bij te houden.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te verstrekken en om de Boerhaave Nascholing als adverteerder informatie over de effectiviteit van de campagnes te kunnen bieden.
Google verschaft deze informatie enkel aan derden, indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Deze gegevens zijn nooit te herleiden naar u als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin u uw e-mail adres invult bij het aanmelden voor een nieuwsbrief.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via boerhaavenascholing@lumc.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boerhaave Nascholing en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar boerhaavenascholing@lumc.nl .We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Boerhaave Nascholing wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Boerhaave Nascholing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Boerhaave Nascholing heeft in een werkdocument vastgelegd wat met wie mag worden gedeeld. Binnen de afdeling één persoon direct te benaderen met vragen. Bovendien kunnen vragen ook worden gesteld aan de betreffende functionaris van het LUMC waarvan Boerhaave Nascholing een afdeling is.
Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via boerhaavenascholing@lumc.nl